grantový program 2024 #krajšievmeste

Nadácia vyhlásila v poradí 3. ročník grantového programu #krajšievmeste, ktorého cieľom je zlepšiť kvalitu života v meste Žilina.

Aj v tomto roku podporí grantový program projekty v oblasti:

1Obnova zanedbaných lokalít, výsadba zelene a ochrana vodných tokov.
2. Revitalizácia ihrísk miestnych materských, základných škôl a detských centier.
3. Vzdelávanie v oblasti klimatických zmien a ochrany životného prostredia.

Plánovaná výška finančnej podpory je v celkovej sume 35 000 €. 

Momentálne už nie je možné podať projekt a prijímanie žiadostí na rok 2024 je ukončené. 
Ďakujeme všetkým, ktorí poslali svoj projekt.
Spoločne s hodnotiacou komisiou momentálne vyberáme projekty, ktoré získajú finančný príspevok. 

 

Žilinská komunitná záhrada Arboreum

zoznam podporených projektov

OZ PAPAVERO

Revitalizácia plochy denného centra pre seniorov na ulici A.Kmeťa

Arboreum Garden, o. z.

Rozvoj komunitnej Záhrady Arboreum

Asociácia nepočujúcich Slovenska

Workshopy zamerané na oblasti ochrany životného prostredia, separovanie, recykláciu a udržateľnosť

Špeciálna základná škola s materskou školou, Jána Vojtaššáka 13

Vybudovanie exteriérového ihriska 

CVČ-Kuzmányho

Vybudovanie bezpečnej oddychovej zóny v centre voľného času

Základná škola V. Javorku

Obnova areálu školy v súlade s prírodou

Mestská knižnica Žilina

Projekt “Čítaj a chráň s Emkou!” s cieľom priblížiť mladým čitateľom dôležitosť ochrany prírody

Základná škola Limbová

Vybudovanie detského pieskoviska 

Základná škola, Lichardova

Revitalizácia školskej záhrady a vytvorenie zážitkového chodníka

OZ Rovnováha

Program šitia z recyklovateľných materiálov pre ženy v neľahkej životnej situácii 

Žilina OKO TRAILS

Obnova a rozšírenie bike parku Žilina OKO TRAILS

Žilinský skrášľovací spolok

Údržba brehov Rajčianky a ich priľahlých plôch, rozvoj komunitného parku Frambor

Občianske združenie Park Timravy-Vlčince

Revitalizácia mestského pozemku na sídlisku Vlčince II

Krajská knižnica v Žiline

Rozvoj literárneho parku ako miesto environmentálnej výchovy a tvorivých dielní

Neurochirurgia, občianske združenie

revitalizácia detského ihriska a fontány v rekreačnom areáli nemocnice

Peter Chnúrik

Vybudovanie komunitného priestoru a záhrady vo vnútrobloku ulica Bratislavská

Včelnica Mellifera

Zveľadenie priestorov včelnice a jej okolia, ktoré poslúži na vzdelávacie aktivity pre deti a mládež

Otázky & odpovede

Do grantového programu sa môžu prihlásiť fyzické, právnické neziskové osoby, neziskové organizácie a občianske združenia.

Grantový program je zameraný na zlepšenie životného prostredia,  zkrášlenie zanedbaných miest v meste Žilina. No rovnako podporuje aj projekty vzdelávania v oblasti ochrany životného prostredia a klimatických zmien. Podporené projetky majú zvýšiť spokojnosť s kvalitou života ľudí a komunít žijúcich či pracujúcich v meste Žilina.

Nadačný program #krajsievmeste pozostáva z 3 oblastí podpory:

1. Obnova zanedbaných lokalít, výsadba zelene a ochrana vodných tokov
 • Revitalizácia zanedbaných častí mesta
 • Ochrana prírody a krajiny
 • Obnova trávnatých plôch a výsadba zelene
 • Revitalizácia vodných tokov

2. Obnova okolia materských škôl, základných škôl a detských cenier 
 • Zkrášlenie vonkajších priestorov materských, základných škôl a detských centier
 • Obnova ihrísk a ich okolia

3. Vzdelávanie v oblasti ochrany životného prostredia a klimatických zmien
 • Podpora vzdelávacích aktivít na školách a v škôlkach
 • Podpora aktivít v oblasti environmentálnej výchovy

Celková výška podpory je 30 000 €, pričom minimálna finančná podpora projektu je vo výške 500 € a maximálna vo výške 10 000 €.

Pri stanovovaní výšky grantovej podpory bude nadácia vychádzať primárne z rozpočtu víťazných projektov predložených v žiadosti o grantovú podporu. Grantová podpora bude poukázaná na základe darovacej zmluvy uzatvorenej medzi prijímateľom podpory a Nadáciou Milana Dubca. Pričom prijímateľ podpory získa 80 % zo schválených finančných prostriedkov pred realizáciou projektu a zvyšných 20 % po ukončení projektu a zaslaní záverečnej správy.

3.4. – 12.5. 2024           vyhlásenie grantového programu a prihlasovanie projektov (do 23.59)

13.5. – 9.6. 2024           hodnotenie komisie a výber podporených projektov

10.6. 2024                     oznámenie výsledkov všetkým zapojeným

10.6. – 30.10. 2024       realizácia podporených projektov a čerpanie prostriedkov

do 15.11. 2024               deadline pre zasielanie záverečných správ

Prihlásenie je možné realizovať cez “požiadať o grant” a vyplnením elektronického formulára, do ktorého musí žiadateľ vyplniť požadované informácie o žiadateľovi a projekte. 

Po ukončení prihlasovania žiadostí zasadne odborná komisia zložená z členov správnej rady nadácie, ako aj odborníkov v oblasti životného prostredia, ktorí rozhodnú po vzájomnej dohode, ktoré projekty budú podporené. 

Pri výbere uchádzačov, ktorých projekty postúpia do verejného hlasovania, bude odborná porota hodnotiť nasledujúce kritériá:

 • úroveň vypracovania projektovej dokumentácie (resp. formálnu stránku projektu),
 • jasne formulovanú myšlienku/nápad,
 • prínos projektu,
 • predpoklady na realizáciu projektu,
 • sledovaný cieľ projektu,
 • definovanie cieľovej skupiny, pre ktorú bude projekt určený,
 • doterajšie skúsenosti uchádzača s realizáciou podobných projektov.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa grantového programu vrátane potreby konzultácie, prosím, kontaktujte nás na schneiderova.katarina@nadaciamd.sk alebo na telefónnom čísle 0905 165 959.

Po schválení finančnej podpory nadácia uzavrie s podporenou organizáciou zmluvu o poskytnutí grantu. Súčasťou zmluvy sú inštrukcie k spracovaniu Záverečnej správy, ktorej súčasťou je popis zrealizovaného projektu, fotodokumentácia, ako aj preukázanie oprávneného použitia grantových prostriedkov účtovnými dokladmi (faktúrami, zmluvami a podobne).

 

Všetky dôležité informácie o grantovom programe #krajšievmeste nájdete v štatúte grantového programu.

Kompletný štatút nadačného programu (PDF) →  

V našich projektoch sme

vysadili už takmer

0

stromov

investovali do zelene takmer

0

eur

vybudovali viac ako

0

m2 zelených plôch

žiadosť o grant


Zistiť viac informácií o spracovaní osobných údajov

Grantová výzva na rok 2023 je uzavretá.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili.

Ďakujeme, že vám záleží na vašom meste.

O rozhodnutí udelenia grantu vás budeme informovať podľa časového harmonogramu grantového programu.