grantový program 2024 #krajšievmeste

Nadácia vyhlásila v poradí 3. ročník grantového programu #krajšievmeste, ktorého cieľom je zlepšiť kvalitu života v meste Žilina.

Spoločne s hodnotiacou komisiou vybrala nadácia zatiaľ 9 projektov, ktoré získajú finančný príspevok v celkovej výške takmer 30 000 € .

Ďakujeme všetkým za zapojenie svojho projektu do grantového programu, ako aj za snahu vytvárať krajšie miesta v meste, zlepšovať potenciál mesta a upevňovať komunitné vzťahy.  

 

Žilinská komunitná záhrada Arboreum

zoznam podporených projektov

OZ PAPAVERO

Vytvorenie Aleje Jozefa Gabčíka

Martina Betušová

ZAzdieľaj – vytvorenie priestoru, ktorý daruje druhý život veciam

Jakub Závodský

Objav Čaro Lesoparku – edukatívna voľnočasová aktivita pre deti a návštevníkov lesoparku

Občianske združenie Pomocná ruka seniorom

Vybudovanie úžitkovo-okrasnej záhrady a oddychovej zóny pre seniorov

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Séria vzdelávacích environmentálnych videí

OKOPEME o.z.

V našej komunitnej záhradke ZaKoZa to žije – vytvorenie priestoru pre komunitné podujatia a workshop

Tanečné divadlo Alternatív, o.z.

Sme v záhrade – revitalizácia vonkajších priestorov

o.z. Žilinský skrášľovací spolok

Park Frambor: Obnova zanedbaných časti parku

OZ BAZA 15

Budovanie vnútrobloku na Bratislavskej – krajší komunitný priestor pre obyvateľov

Otázky & odpovede

Do grantového programu sa môžu prihlásiť fyzické, právnické neziskové osoby, neziskové organizácie a občianske združenia.

Grantový program je zameraný na zlepšenie životného prostredia,  zkrášlenie zanedbaných miest v meste Žilina. No rovnako podporuje aj projekty vzdelávania v oblasti ochrany životného prostredia a klimatických zmien. Podporené projetky majú zvýšiť spokojnosť s kvalitou života ľudí a komunít žijúcich či pracujúcich v meste Žilina.

Nadačný program #krajsievmeste pozostáva z 3 oblastí podpory:

1. Obnova zanedbaných lokalít, výsadba zelene a ochrana vodných tokov
 • Revitalizácia zanedbaných častí mesta
 • Ochrana prírody a krajiny
 • Obnova trávnatých plôch a výsadba zelene
 • Revitalizácia vodných tokov

2. Obnova okolia materských škôl, základných škôl a detských cenier 
 • Zkrášlenie vonkajších priestorov materských, základných škôl a detských centier
 • Obnova ihrísk a ich okolia

3. Vzdelávanie v oblasti ochrany životného prostredia a klimatických zmien
 • Podpora vzdelávacích aktivít na školách a v škôlkach
 • Podpora aktivít v oblasti environmentálnej výchovy

Celková výška podpory je 30 000 €, pričom minimálna finančná podpora projektu je vo výške 500 € a maximálna vo výške 10 000 €.

Pri stanovovaní výšky grantovej podpory bude nadácia vychádzať primárne z rozpočtu víťazných projektov predložených v žiadosti o grantovú podporu. Grantová podpora bude poukázaná na základe darovacej zmluvy uzatvorenej medzi prijímateľom podpory a Nadáciou Milana Dubca. Pričom prijímateľ podpory získa 80 % zo schválených finančných prostriedkov pred realizáciou projektu a zvyšných 20 % po ukončení projektu a zaslaní záverečnej správy.

3.4. – 12.5. 2024           vyhlásenie grantového programu a prihlasovanie projektov (do 23.59)

13.5. – 9.6. 2024           hodnotenie komisie a výber podporených projektov

10.6. 2024                     oznámenie výsledkov všetkým zapojeným

10.6. – 30.10. 2024       realizácia podporených projektov a čerpanie prostriedkov

do 15.11. 2024               deadline pre zasielanie záverečných správ

Prihlásenie je možné realizovať cez “požiadať o grant” a vyplnením elektronického formulára, do ktorého musí žiadateľ vyplniť požadované informácie o žiadateľovi a projekte. 

Po ukončení prihlasovania žiadostí zasadne odborná komisia zložená z členov správnej rady nadácie, ako aj odborníkov v oblasti životného prostredia, ktorí rozhodnú po vzájomnej dohode, ktoré projekty budú podporené. 

Pri výbere uchádzačov, ktorých projekty postúpia do verejného hlasovania, bude odborná porota hodnotiť nasledujúce kritériá:

 • úroveň vypracovania projektovej dokumentácie (resp. formálnu stránku projektu),
 • jasne formulovanú myšlienku/nápad,
 • prínos projektu,
 • predpoklady na realizáciu projektu,
 • sledovaný cieľ projektu,
 • definovanie cieľovej skupiny, pre ktorú bude projekt určený,
 • doterajšie skúsenosti uchádzača s realizáciou podobných projektov.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa grantového programu vrátane potreby konzultácie, prosím, kontaktujte nás na schneiderova.katarina@nadaciamd.sk alebo na telefónnom čísle 0905 165 959.

Po schválení finančnej podpory nadácia uzavrie s podporenou organizáciou zmluvu o poskytnutí grantu. Súčasťou zmluvy sú inštrukcie k spracovaniu Záverečnej správy, ktorej súčasťou je popis zrealizovaného projektu, fotodokumentácia, ako aj preukázanie oprávneného použitia grantových prostriedkov účtovnými dokladmi (faktúrami, zmluvami a podobne).

 

Všetky dôležité informácie o grantovom programe #krajšievmeste nájdete v štatúte grantového programu.

Kompletný štatút nadačného programu (PDF) →  

V našich projektoch sme

vysadili už takmer

0

stromov

investovali do zelene takmer

0

eur

vybudovali viac ako

0

m2 zelených plôch

žiadosť o grant


Zistiť viac informácií o spracovaní osobných údajov

Grantová výzva na rok 2023 je uzavretá.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili.

Ďakujeme, že vám záleží na vašom meste.

O rozhodnutí udelenia grantu vás budeme informovať podľa časového harmonogramu grantového programu.