grantový program #krajsievmeste

Nadácia pokračuje v podpore žilinských projektov prostredníctvom grantového programu. Aj tento rok tak podporí projekty v oblasti životného prostredia a klimatických zmien. 

 

Grantový program je určený subjektom (fyzické, právnické neziskové osoby, neziskové združenia, školské zariadenia, organizácie), ktoré pôsobia v meste Žilina. 

 

Grantový program #krajšievmeste vyhlásený na rok 2023 podporí projekty zamerané na tri hlavné oblasti: 

1.  Obnova zanedbaných lokalít v meste, výsadba zelene a ochrana vodných tokov.
2. Revitalizácia ihrísk miestnych materských škôl, základných škôl a detských centier.
3. Vzdelávanie v oblasti klimatických zmien a ochrany životného prostredia.

 

Plánovaná finančná podpora na rok 2023 je v celkovej sume 30 000 €. 

Žilinská komunitná záhrada, Hliny VI

zoznam podporených projektov

Základná škola Limbová

Úprava okolia hlavného vchodu základnej školy

OZ PAPAVERO

Vybudovanie verejnej komunitnej záhrady spojené s environmentálnymi aktivitami a vzdelávaním

Krajská knižnica v Žiline

Vznik literárno-komunitný parku pri knižnici – miesto na vzdelávanie, oddych i zábavu

Arboreum Garden, o. z.

Ďalší rozvoj a rozšírenie komunitnej záhrady Arboreum o rozárium

OZ MULICA

Cyklus akcií zameraných na zvýšenie povedomia o výhodách bicyklovania v meste s dôrazom na dopad na životné prostredie, klimatické zmeny ako aj dopravný systém.

DOMEC

Zveľadenie vonkajšieho areálu, ktorému chýba zeleň a vybavenie pre vonkajšie aktivity s deťmi.

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Enviromentálne vzdelávanie nepočujúcich občanov mesta formou workshopov a vzdelávacích videí v posunkovom jazyku

OKOPEME o.z

Revitalizácia nevyužívaného mestského pozemku na Hlinách spojený s vybudovaním prístrešku – priestoru na stretávanie, workshopy i prednášky.

Žilinský skrášľovací spolok

Pokračovanie v revitalizácii parku Frambor – vybudovanie priestoru na hranie pre deti a aktívneho oddychu pre seniorov.

Onkocentrum Ametyst, n.f.

Vytvorenie oddychovej zóny pre pacientov oddelenia klinickej a radiačnej onkológie FNsP Žilina

ZŠ s MŠ Gaštanová

Revitalizácia časti školskej záhrady v Bytčici

Otázky & odpovede

Do grantového programu sa môžu prihlásiť fyzické, právnické neziskové osoby, neziskové organizácie a občianske združenia.

Grantový program je zameraný na zlepšenie životného prostredia,  zkrášlenie zanedbaných miest v meste Žilina. No rovnako podporuje aj projekty vzdelávania v oblasti ochrany životného prostredia a klimatických zmien. Podporené projetky majú zvýšiť spokojnosť s kvalitou života ľudí a komunít žijúcich či pracujúcich v meste Žilina.

Nadačný program #krajsievmeste pozostáva z 3 oblastí podpory:

1. Obnova zanedbaných lokalít, výsadba zelene a ochrana vodných tokov
 • Revitalizácia zanedbaných častí mesta
 • Ochrana prírody a krajiny
 • Obnova trávnatých plôch a výsadba zelene
 • Revitalizácia vodných tokov

2. Obnova okolia materských škôl, základných škôl a detských cenier 
 • Zkrášlenie vonkajších priestorov materských, základných škôl a detských centier
 • Obnova ihrísk a ich okolia

3. Vzdelávanie v oblasti ochrany životného prostredia a klimatických zmien
 • Podpora vzdelávacích aktivít na školách a v škôlkach
 • Podpora aktivít v oblasti environmentálnej výchovy

Celková výška podpory je 30 000 €, pričom minimálna finančná podpora projektu je vo výške 500 € a maximálna vo výške 10 000 €.

Pri stanovovaní výšky grantovej podpory bude nadácia vychádzať primárne z rozpočtu víťazných projektov predložených v žiadosti o grantovú podporu. Grantová podpora bude poukázaná na základe darovacej zmluvy uzatvorenej medzi prijímateľom podpory a Nadáciou Milana Dubca. Pričom prijímateľ podpory získa 80 % zo schválených finančných prostriedkov pred realizáciou projektu a zvyšných 20 % po ukončení projektu a zaslaní záverečnej správy.

1.4. – 15.5. 2023:         vyhlásenie grantového programu a prihlasovanie projektov (do 23.59)
16.5. – 17.5. 2023:       spracovanie projektov k hodnoteniu
17.5. – 4.6. 2023:        hodnotenie komisie a výber top projektov

5.6. 2023:                   oznámenie výsledkov všetkým zapojeným

5.6. – 30.10. 2023:      realizácia podporených projektov a čerpanie prostriedkov

do 15.11. 2023:             deadline pre zasielanie záverečných správ

Prihlásenie je možné realizovať cez “požiadať o grant” a vyplnením elektronického formulára, do ktorého musí žiadateľ vyplniť požadované informácie o žiadateľovi a projekte. 

Po ukončení prihlasovania žiadostí zasadne odborná komisia zložená z členov správnej rady nadácie, ako aj odborníkov v oblasti životného prostredia, ktorí rozhodnú po vzájomnej dohode, ktoré projekty budú podporené. 

Pri výbere uchádzačov, ktorých projekty postúpia do verejného hlasovania, bude odborná porota hodnotiť nasledujúce kritériá:

 • úroveň vypracovania projektovej dokumentácie (resp. formálnu stránku projektu),
 • jasne formulovanú myšlienku/nápad,
 • prínos projektu,
 • predpoklady na realizáciu projektu,
 • sledovaný cieľ projektu,
 • definovanie cieľovej skupiny, pre ktorú bude projekt určený,
 • doterajšie skúsenosti uchádzača s realizáciou podobných projektov.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa grantového programu vrátane potreby konzultácie, prosím, kontaktujte nás na schneiderova.katarina@nadaciamd.sk alebo na telefónnom čísle 0905 165 959.

Po schválení finančnej podpory nadácia uzavrie s podporenou organizáciou zmluvu o poskytnutí grantu. Súčasťou zmluvy sú inštrukcie k spracovaniu Záverečnej správy, ktorej súčasťou je popis zrealizovaného projektu, fotodokumentácia, ako aj preukázanie oprávneného použitia grantových prostriedkov účtovnými dokladmi (faktúrami, zmluvami a podobne).

 

Všetky dôležité informácie o grantovom programe #krajsievmeste nájdete v štatúte grantového programu.  

Kompletný štatút nadačného programu (PDF) →  

V našich projektoch sme

vysadili už takmer

0

stromov

investovali do zelene viac ako

0

milión eur

vybudovali viac ako

0

m2 zelených plôch

žiadosť o grant

Zistiť viac informácií o spracovaní osobných údajov

Grantová výzva na rok 2023 je uzavretá.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili.

Ďakujeme, že vám záleží na vašom meste.

O rozhodnutí udelenia grantu vás budeme informovať podľa časového harmonogramu grantového programu.