INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV POSKYTOVANÉ DOTKNUTEJ OSOBE  

žiadatelia o podporu/grant, odberatelia noviniek z webovej stránky www.nadaciamd.sk

podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“ alebo „Nariadenie“)

Prevádzkovateľ: Nadácia Milana Dubca, so sídlom: Poštová 3049/1, 010 01 Žilina, IČO: 53752759, registračné číslo: 203/Na-2002/1250 (ďalej len „prevádzkovateľ“), e-mail kontakt: gdpr@nadaciamd.sk.

Dotknuté osobyÚčel spracúvania osobných údajovPrávny základ spracúvania osobných údajovDoba spracúvaniaPríjemcovia 


žiadateľ o grant
VYHODNOTENIE ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE GRANTU Z DOTAČNÉHO SYSTÉMU PREVÁDZKOVA-TEĽA
pozn. ide o spracúvanie osobných údajov žiadateľa poskytnutých v online formulári na webovej stránke prevádzkovateľa prípadne poskytnutých v inej forme (napr. e-mailom, písomne) za účelom vedenia databázy žiadostí a vyhodnotenia žiadosti o poskytnutie príspevku/grantu prevádzkovateľom

čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby
6 mesiacov od udelenia súhlasu subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, poskytovateľ IT podpory, odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti


úspešný žiadateľ o grant, s ktorým bola uzatvorená osobitná zmluva o poskytnutí príspevku/grantu z dotačného systému prevádzkovateľa


UZATVORENIE A PLNENIE ZMLUVY O POSKYTNUTÍ GRANTU
pozn. ide o spracúvanie osobných údajov žiadateľa, s ktorým prevádzkovateľ uzatvoril osobitnú zmluvy o poskytnutí príspevku/grantu z dotačného systému prevádzkovateľa 


čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú (v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy)
subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, poskytovateľ IT podpory, odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti


osoby, ktorých osobné údaje sú súčasťou účtovných/daňových dokladov   
VEDENIE ÚČTOVNÍCTVAspracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na plnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zák. č. 431/2002 Z. z., zák. č. 222/2004 Z. z., zák. č. 40/1964 Zb., zák. č. 311/2001 Z. z., zák. č. 595/2003 Z. z., zák. č. 582/2004 Z. z., zák. č. 283/2002 Z. z, zák. 251/2012 Z. z., zák. 250/2012 Z. z, a súvisiacich právnych predpisov
10 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajúsubjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti
odberateľ noviniek/newslettra z webovej stránky www.nadaciamd.sk
ZASIELANIE NOVINIEK/NEWSLETTRA 
čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby
4 roky od udelenia súhlasusubjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, poskytovateľ IT podpory, odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti


fyzická osoba uplatňujúca si práva dotknutej osoby


UPLATNENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na plnenie  ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich Nariadenia a zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola žiadosť vybavená


subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti 
Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
Proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch, môžete kedykoľvek namietať, aj bez uvedenia dôvodov. Námietku musíme riadne posúdiť. Ak nepreukážeme, že máme na spracúvanie Vašich osobných údajov nevyhnutné oprávnené dôvody a že tieto prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
Vašu námietku môžete zaslať písomne na adresu: Poštová 1, 010 08 Žilina alebo e-mailom na gdpr@nadaciamd.sk

Prevádzkovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnym tretím osobám ako tým, u ktorých to vyžaduje zákon alebo tieto podmienky spracovávania osobných údajov. Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru). Prevádzkovateľ  nespracúva osobné údaje pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania. 

V prípade, ak je pri niektorom z účelov spracúvania právnym základom pre spracovanie osobných údajov plnenie zmluvy, poskytnutie týchto údajov predstavuje zmluvnú požiadavku pre plnenie v zmysle predmetnej zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie povinností zo zmluvy. 

V prípade, ak je právnym základom pre spracovanie osobných údajov zákon (plnenie zákonných povinných), poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností prevádzkovateľa, ktoré jej vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

V súvislosti so spracovávaním osobných údajov má dotknutá osoba najmä nasledovné práva: 

 1. na základe žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné spracúvané (prístup k osobným údajom), za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby ich spracúvania, a informácie o zdroji získania dotknutých osobných údajov; 
 1. na základe žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, resp. doplnenie neúplných osobných údajov; 
 1. na základe žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa vymazanie/likvidáciu osobných údajov ak: 
 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, 
 2. v prípadoch, kedy boli osobné údaje spracovávané na základe súhlasu a tento súhlas so spracúvaním osobných údajov bol odvolaný, pričom neexistuje iný právny základ na spracúvanie osobných údajov alebo iná zákonná výnimka;
 3. ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči priamemu marketingu;
 4. osobné údaje sú spracúvané nezákonne; 
 5. na to, aby sa splnila zákonná povinnosť musia byť osobné údaje vymazané;
 1. na základe žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania osobných údajov ak: 
 1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; 
 2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; 
 3. prevádzovateľ.co už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku; 
 1. z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka a ktoré je vykonávané buď (A) z dôvodu nevyhnutnosti splnenia úlohy vo verejnom záujme alebo (B) na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených právnych základoch (v prípadoch pokiaľ prevádzkovateľ vykonával na základe automatizovaného rozhodovania profilovanie); 
 1. podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR. 

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť u prevádzkovateľa adrese gdpr@nadaciamd.sk alebo osobne alebo poštou na adresu prevádzkovateľa. Do predmetu e-mailu aj listu je potrebné uviesť: „Ochrana osobných údajov „Nadácia MD“.

Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), prevádzkovateľ má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie, resp.  na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať. 

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť priamo prevádzkovateľa. Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk/.