grantový program 2022 #krajšievmeste

Nadácia chce prostredníctvom grantových programov podporiť projekty v oblasti životného prostredia, klimatických a  demografických zmien.  Grantový program je určený subjektom (fyzické, právnické neziskové osoby, neziskové združenia, školské zariadenia, organizácie), ktoré pôsobia v meste Žilina. 

Grantový program #krajšievmeste vyhlásený na rok 2022 podporil projekty zamerané na tri hlavné oblasti:

1. Obnova zanedbaných lokalít, výsadba zelene a ochrana vodných tokov.

2. Revitalizácia ihrísk miestnych materských škôl, základných škôl a detských centier.

3. Vzdelávanie v oblasti klimatických zmien a životného prostredia.

Plánovanú finančnú podpory v celkovej sume 30 000 € napokon nadácia, vďaka vysokej kvalite prihlásených projektov, navýšila na celkovú podporu vo výške 43 020 € .

Pod Zábrehom, Púchov

zoznam podporených projektov

Úprava okolia hlavného vchodu základnej školy

Žiaci a zamestnanci základnej školy vytvorili vďaka finančnej podpore nadácie predzáhradku s gabiónovými kvetináčmi, vysadenými okrasnými trávami, kvetmi a kríkmi, ktorá zkrášľuje vstup do školy. 

Základná škola Limbová

v spolupráci s nadáciou milana dubca

pred

po

Vybudovanie verejnej komunitnej záhrady spojené s environmentálnymi aktivitami a vzdelávaním

Verejný priestor na Hlinách IV. v Žiline patrila k veľmi zanedbaným lokalitám. Vďaka miestnym dobrovoľníkom a obyvateľom sídliska dnes slúži ako komunitná záhrada, kde môžu obyvatelia nielen pestovať zeleninu, ale sa stretávať, oddychovať a učiť deti pozitívnemu vzťahu k prírode.  OZ plánuje organizovať komunitné aktivity, sídliskové pikniky, a workshopy. 

O.Z. papavero​

v spolupráci s nadáciou milana dubca

pred

po

Vznik literárno-komunitný parku pri knižnici – miesto na vzdelávanie, oddych i zábavu

Realizovaním projektu sa obnovil priestor literárno-komunitného parku v knižnici, ktorý poskytuje priestor pre rôzne vzdelávacie aktivity určené deťom a mládeži. Zároveň sa posilnila relaxačná funkcia Literárneho parku, a to doplnením lavičiek a relaxačných kresiel. Žilinčania – obyvatelia sídliska, deti, mládež, i návštevníci knižnice tak môžu stráviť oddych v príjemnom, bezpečnom a inšpiratívnom prostredí.

Krajská knižnica v Žiline​

v spolupráci s nadáciou milana dubca

pred

po

Ďalší rozvoj a rozšírenie komunitnej záhrady Arboreum o rozárium

Vďaka finančnej podpore mohli na Bulharskej ulici pokračovať v ďalšom rozšírení komunitnej záhrady Arboreum. Dobrovoľníci vybudovali rozárium—záhon s rôznymi druhmi stromčekových, krovitých a pôdokryvných ruží, ako aj vyvýšené záhony na miestach, kde pre podzemnú garáž nie je možné pestovať zeleň v zemi.

Arboreum Garden,
o. z.

v spolupráci s nadáciou milana dubca

pred

po

Zveľadenie vonkajšieho areálu, ktorému chýba zeleň a vybavenie pre vonkajšie aktivity s deťmi

Zveľadením vonkajšieho areálu, ktorému chýbala zeleň môžu v súčasnosti využívať návštevníci komunitného detského centra na rôzne zmysluplné aktivity pre deti. V rámci eko týždňa sa nainštalovali vyvýšené záhony a stromy, obnovilo sa športové ihrisko a jeho vybavenie, pieskovisko, hojdačky a podobne. Oddychová zóna sa doplnila o lavičky a priestor získal opäť potenciál na organizáciu komunitných aktivít.

Domec

v spolupráci s nadáciou milana dubca

pred

po

Enviromentálne vzdelávanie nepočujúcich občanov mesta formou workshopov a vzdelávacích videí v posunkovom jazyku

Asociácia realizovala sériu enviromentálneho vzdelávania nepočujúcich občanov mesta formou workshopov a vzdelávacích videí v posunkovom jazyku. Jednotlivé aktivity prepojili komunitu nepočujúcich a počujúcich občanov, a to prostredníctvom spoločných zážitkových workshopov zameraných na ekológiu a recykláciu.

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

v spolupráci s nadáciou milana dubca

Pokračovanie v revitalizácii parku Frambor – vybudovanie priestoru na hranie pre deti a aktívneho oddychu pre seniorov

Nadácia podporuje obnovu zanedbaného parku Frambor už dlhšie. Postupne sa podarilo zrevitalizovať park tak, že sa do neho vrátil život a stáva čím ďalej obľúbenejším miestom pre obyvateľov a návštevníkov Žiliny. Z finančného príspevku nadácie sa obnovili ďalšie časti parku, ktoré využívajú najmä rodiny s deťmi a zakúpilo sa vybavenie potrebné na dlhodobú údržbu parku.

Žilinský skrášľovací spolok

v spolupráci s nadáciou milana dubca

pred

po

Vytvorenie oddychovej zóny pre pacientov oddelenia klinickej a radiačnej onkológie FNsP Žilina

Nadácia podporuje obnovu zanedbaného parku Frambor už dlhšie. Postupne sa podarilo zrevitalizovať park tak, že sa do neho vrátil život a stáva čím ďalej obľúbenejším miestom pre obyvateľov a návštevníkov Žiliny. Z finančného príspevku nadácie sa obnovili ďalšie časti parku, ktoré využívajú najmä rodiny s deťmi a zakúpilo sa vybavenie potrebné na dlhodobú údržbu parku.

Onkocentrum ametyst, n.f.​

v spolupráci s nadáciou milana dubca

pred

po

Podpora ekologickej mobility v Žiline

Pre mestá je kľúčové, aby boli bicykle  integrálnou súčasťou verejnej dopravy. Doprava bicyklom je win-win situácia pre všetkých, šetrí nám čas, zlepšuje zdravie a predstavuje aj finančné benefity. Navyše je ekologická. V nadácii sme podporili projekt OZ Mulica – podpora ekologickej mobility v Žiline, vďaka ktorému sa priestor na Bulvári v Žiline zmenil na skvelé miesto pre obyvateľov mesta a návštevníkov cyklopodujatia.

OZ MULICA

v spolupráci s nadáciou milana dubca

Revitalizácia nevyužívaného mestského pozemku na Hlinách 

Žilinská komunitná záhrada, skrátene ZaKoZa, je projekt, ktorého cieľom je priniesť funkčnú, a zároveň krásnu zeleň medzi paneláky a vybudovať živú komunitu ľudí, ktorých spája záujem o životné prostredie a skrášlenie verejného priestoru. Nevyužívaný mestský pozemok na ul.Bajzová na Hlinách sa premenou na komunitnú záhradu stal miestom stretávania sa miestnych obyvateľov a vrátil na sídlisko komunitný život.

OKOPEME o.z

v spolupráci s nadáciou milana dubca

pred

po

zoznam podporených projektov

Základná škola Limbová

Úprava okolia hlavného vchodu základnej školy

OZ PAPAVERO

Vybudovanie verejnej komunitnej záhrady spojené s environmentálnymi aktivitami a vzdelávaním

Krajská knižnica v Žiline

Vznik literárno-komunitný parku pri knižnici – miesto na vzdelávanie, oddych i zábavu

Arboreum Garden, o. z.

Ďalší rozvoj a rozšírenie komunitnej záhrady Arboreum o rozárium

OZ MULICA

Cyklus akcií zameraných na zvýšenie povedomia o výhodách bicyklovania v meste s dôrazom na dopad na životné prostredie, klimatické zmeny ako aj dopravný systém.

DOMEC

Zveľadenie vonkajšieho areálu, ktorému chýba zeleň a vybavenie pre vonkajšie aktivity s deťmi.

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Enviromentálne vzdelávanie nepočujúcich občanov mesta formou workshopov a vzdelávacích videí v posunkovom jazyku

OKOPEME o.z

Revitalizácia nevyužívaného mestského pozemku na Hlinách spojený s vybudovaním prístrešku – priestoru na stretávanie, workshopy i prednášky.

Žilinský skrášľovací spolok

Pokračovanie v revitalizácii parku Frambor – vybudovanie priestoru na hranie pre deti a aktívneho oddychu pre seniorov.

Onkocentrum Ametyst, n.f.

Vytvorenie oddychovej zóny pre pacientov oddelenia klinickej a radiačnej onkológie FNsP Žilina

ZŠ s MŠ Gaštanová

Revitalizácia časti školskej záhrady v Bytčici

V našich projektoch sme

vysadili už takmer

0

stromov

investovali do zelene viac ako

0

milión eur

vybudovali viac ako

0

m2 zelených plôch

Otázky & odpovede

Do grantového programu sa môžu prihlásiť fyzické, právnické neziskové osoby, neziskové organizácie a občianske združenia.

Grantový program je zameraný na zlepšenie životného prostredia,  zkrášlenie zanedbaných miest v meste Žilina. No rovnako podporuje aj projekty vzdelávania v oblasti ochrany životného prostredia a klimatických zmien. Podporené projetky majú zvýšiť spokojnosť s kvalitou života ľudí a komunít žijúcich či pracujúcich v meste Žilina.

Nadačný program #krajsievmeste pozostáva z 3 oblastí podpory:
1. Obnova zanedbaných lokalít, výsadba zelene a ochrana vodných tokov

 • Revitalizácia zanedbaných častí mesta
 • Ochrana prírody a krajiny
 • Obnova trávnatých plôch a výsadba zelene
 • Revitalizácia vodných tokov

2. Obnova okolia materských škôl, základných škôl a detských cenier 

 • Zkrášlenie vonkajších priestorov materských, základných škôl a detských centier
 • Obnova ihrísk a ich okolia

3. Vzdelávanie v oblasti ochrany životného prostredia a klimatických zmien

 • Podpora vzdelávacích aktivít na školách a v škôlkach 
 • Podpora aktivít v oblasti environmentálnej výchovy

Celková výška podpory je 30 000 €, pričom minimálna finančná podpora projektu je vo výške 500 € a maximálna vo výške 10 000 €.

Pri stanovovaní výšky grantovej podpory bude nadácia vychádzať primárne z rozpočtu víťazných projektov predložených v žiadosti o grantovú podporu. Grantová podpora bude poukázaná na základe darovacej zmluvy uzatvorenej medzi prijímateľom podpory a Nadáciou Milana Dubca. Pričom prijímateľ podpory získa 80 % zo schválených finančných prostriedkov pred realizáciou projektu a zvyšných 20 % po ukončení projektu a zaslaní záverečnej správy.

1.4. – 23.4. 2023:         vyhlásenie grantového programu a prihlasovanie projektov (do 23.59)
24.4. – 30.4. 2023:      spracovanie projektov k hodnoteniu
1.5. – 15.5. 2023:          hodnotenie komisie a výber top projektov

16.5. – 17.5. 2023:         oznámenie výsledkov všetkým zapojeným

18.5. – 30.9. 2023:       realizácia podporených projektov a čerpanie prostriedkov

do 15.11. 2023:              deadline pre zasielanie záverečných správ

Prihlásenie je možné realizovať cez “požiadať o grant” a vyplnením elektronického formulára, do ktorého musí žiadateľ vyplniť požadované informácie o žiadateľovi a projekte. 

Po ukončení prihlasovania žiadostí zasadne odborná komisia zložená z členov správnej rady nadácie, ako aj odborníkov v oblasti životného prostredia, ktorí rozhodnú po vzájomnej dohode, ktoré projekty budú podporené. 

Pri výbere uchádzačov, ktorých projekty postúpia do verejného hlasovania, bude odborná porota hodnotiť nasledujúce kritériá:

 • úroveň vypracovania projektovej dokumentácie (resp. formálnu stránku projektu),
 • jasne formulovanú myšlienku/nápad,
 • prínos projektu,
 • predpoklady na realizáciu projektu,
 • sledovaný cieľ projektu,
 • definovanie cieľovej skupiny, pre ktorú bude projekt určený,
 • doterajšie skúsenosti uchádzača s realizáciou podobných projektov.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa grantového programu vrátane potreby konzultácie, prosím, kontaktujte nás na schneiderova.katarina@nadaciamd.sk alebo na telefónnom čísle 0905 165959.

Po schválení finančnej podpory nadácia uzavrie s podporenou organizáciou zmluvu o poskytnutí grantu. Súčasťou zmluvy sú inštrukcie k spracovaniu Záverečnej správy, ktorej súčasťou je popis zrealizovaného projektu, fotodokumentácia, ako aj preukázanie oprávneného použitia grantových prostriedkov účtovnými dokladmi (faktúrami, zmluvami a podobne).

 

Všetky dôležité informácie o grantovom programe #krajsievmeste nájdete v štatúte grantového programu. 

 

Kompletný štatút grantového programu 2023 (PDF)

žiadosť o grant

Zistiť viac informácií o spracovaní osobných údajov

Ďakujeme, že vám záleží na vašom meste.

O rozhodnutí udelenia grantu vás budeme informovať podľa časového harmonogramu grantového programu.