SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČEL ZARADENIA DO DATABÁZY ŽIADOSTÍ A VYHODNOTENIA ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU/DOTÁCIE Z DOTAČNÉHO SYSTÉMU PREVÁDZKOVATEĽA 

 

podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“).

 

Odoslaním svojej žiadosti o grant prostredníctvom online formulára na našej webovej stránke a zaškrtnutím súhlasu so spracovaním osobných údajov vyjadrujete podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov a to v rozsahu údajov poskytnutých v online žiadosti o grant prevádzkovateľovi: Nadácia Milana Dubca, so sídlom: Poštová 3049/1, 010 01 Žilina, IČO: 53752759, registračné číslo: 203/Na-2002/1250 (ďalej len „prevádzkovateľ“), e-mail kontakt: gdpr@nadaciamd.sk.

 

Súhlas udeľujete na účel zaradenia do databázy žiadostí a vyhodnotenia žiadosti o poskytnutie príspevku/dotácie z dotačného systému prevádzkovateľa.

 

Doba spracúvania osobných údajov je 6 mesiacov odo dňa udelenia súhlasu (deň odoslania žiadosti) alebo do odvolania súhlasu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. 

 

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom Vašej vôle. Ďalšie informácie podľa čl. 13 GDPR sú obsiahnuté v našich Informáciách o spracúvaní osobných údajov. 

 

Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môžete uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: 

 

  1. a) emailovou správou zaslanou na adresu elektronickej pošty prevádzkovateľa: gdpr@nadaciamd.sk,
  2. b) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.